1@model GP_GiaToc

Dòng họ Nguyễn

Họ Nguyễn Nho Lâm, Ninh Bình

Quê gốc: Thôn Nho Lâm
Khẩu hiệu (Tôn chỉ): Đoàn kết một lòng để phát triển dòng tộc
Website: http://honguyennholam.giaphaviet.vn
Tổng số thành viên: 142
Phả đồ